Misja i Cele

Misja: WSPÓLNY GŁOS TRZECIEGO SEKTORA SZANSĄ NA ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

Celem Federacji jest budowanie jedności, kształtowanie świadomości oraz rzecznictwo dobra wspólnego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w szczególności:

 • wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji;
 • zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych;
 • reprezentowanie interesów trzeciego sektora;
 • integracja środowiska i konsolidacja wokół problemów ważnych społecznie;
 • budowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych;
 • animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej.

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

 • tworzenie platformy współpracy i wymiany informacji;
 • badanie potrzeb członków Federacji i ich otoczenia;
 • opiniowanie prawodawstwa na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, wypracowywanie wspólnych stanowisk i uczestnictwo w konsultacjach;
 • tworzenie modelów i standardów działań;
 • wspieranie członków Federacji, m.in. poprzez organizację wymiany zasobów między nimi;
 • prowadzenie szkoleń, organizowanie konferencji i seminariów;
 • upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych;
 • prowadzenie działań promocyjnych;
 • współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, organami i instytucjami administracji publicznej oraz wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania;
 • inne działania służące realizacji celów statutowych.