Kawiarenki obywatelskie

Federacja Organizacji Pozarządowych jest organizatorem wielu  Kawiarenek Obywatelskich. Odbywają się one w ramach wielu projektów, w tym między innymi „Wspólnym głosem” (lider:  Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, partnerzy: FOPMB  oraz Miasto Białystok), dwie były zorganizowane przez nieformalną grupę związaną z Federacją pod nazwą „Białostocki Klub Debaty Publicznej” w ramach  „ Podlaskiego  Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (operator Fundacja  Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku). W kawiarenkach zorganizowanych w ramach projektu „Wspólnym głosem” uczestniczyło 85 osób, w kawiarenkach zorganizowanych przez „Białostocki Klub Debaty Publicznej” uczestniczyło 90 osób, co było dużym sukcesem.

  1. Pierwsza Kawiarenka pt. “Białostoczanie jako odbiorcy kultury” odbyła się 27 lutego 2014 r. w Kawiarnio-Księgarni „Spółdzielnia” przy ul. M.C. Skłodowskiej w Białymstoku. Moderatorami kawiarenki byli Marcin Kruhlej i Anna Żebrowska. Tematem Kawiarenki był problem zaangażowania mieszkańców Białegostoku w wydarzenia kulturalne oraz edukację z zakresu kultury i sztuki. Była  to też okazja do porozmawiania o obywatelach Białegostoku zarówno jako aktywnych twórcach, jak i odbiorcach działań kulturalnych w naszym mieście. Podczas spotkania staraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytania: Jakimi odbiorcami kultury są Białostoczanie? Do kogo skierowane są działania kulturalne w naszym mieście? Jaka może być rola samorządu lokalnego w edukacji kulturalnej mieszkańców?   
  2. Podczas drugiej Kawiarenki przeprowadzonej w formie debaty oksfordzkiej, zastanawialiśmy się nad tezą: „Białystok to dobre miejsce do życia dla osób z niepełnosprawnością”.  Marszałkiem debaty była Anna Drabarz, a sekretarzem Rafał Gawkowski. Do udziału zaproszeni zostali Mówców „Za” i „Przeciw” tezie oraz szerokie grono osób, którym problematyka debaty była bliska – czy to z racji niepełnosprawności własnej, czy też z powodu zainteresowania tematem barier, z jakimi osoby z niepełnosprawnością czy też osoby starsze mają do czynienia w przestrzeni naszego miasta. Kawiarenka odbyła się 29 maja 2014 r.  w Kawiarnio-Księgarni „Spółdzielnia” w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej 8/1.
  3. Kawiarenka „Inicjatywa Lokalna w Białymstoku” odbyła się 22.09.2014 a dotyczyła inicjatywy lokalnej w Białymstoku, mechanizmu rzadko wykorzystywanego przez mieszkańców i samorząd lokalny. Tematem Kawiarenki była inicjatywa lokalna. Zastanawiano się, jak wykorzystać energię mieszkańców Białegostoku, grup osiedlowych, aby pomysły mieszkańców i organizacji pozarządowych spotkały się w połowie drogi z zainteresowaniem i zrozumieniem samorządu i aby  coś dobrego z tego wynikło.  Moderatorem spotkania była Agnieszka Olender z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, która opowiadała o istniejących już inicjatywach lokalnych w Polsce. Omówiła różnego rodzaju przykłady wykorzystania tego mechanizmu, a przede wszystkim jego działanie w społecznościach lokalnych. W Białymstoku powstał dopiero zarys projektu regulaminu inicjatywy lokalnej, nie został on jeszcze nawet skonsultowany.

Kawiarenka Obywatelska: „Sytuacja i perspektywy młodych w Białymstoku” odbyła się 22.10.2014 i dotyczyła sytuacji osób młodych w Białymstoku. W projekcie wykorzystano również badania społecznościowe. Sonda w formie ankiety badała sytuację osób młodych w Białymstoku – postrzeganą zarówno przez ludzi młodych, jak też mieszkańców w rożnym wieku. W przeprowadzeniu ankiety pomagali dwaj wolontariusze.  Ankietę wypełniły 63 osoby w przedziale wiekowym od 20 do 70 lat. Uczestnicy kawiarenki zaproponowali, aby stworzyć forum do kontynuacji dyskusji nt. sytuacji i perspektyw młodych w Białymstoku, aby powstrzymać exodus młodych z Białegostoku do innych miast w Polsce lub za granicę.

Z inicjatywy FOPMB zorganizowano debatę „III sektor dla Miasta, Miasto dla III sektora”. Było to spotkanie siedmiu  kandydatów na Prezydenta z organizacjami pozarządowymi Białegostoku. Podczas debaty kandydaci na Prezydenta Miasta Białegostoku ustosunkowali się m.in. do najważniejszych kwestii wyartykułowanych przez III sektor. Była możliwość przesłania pytań kandydatom i zebranie opinii od organizacji FOPMB (komunikacja mailowa).
Na zaproszenie do udziału w debacie odpowiedzieli wszyscy kandydaci. W spotkaniu udział wzięli  Jan Dobrzyński (kandydat PiS), Krzysztof Bil-Jaruzelski (kandydat SLD), Tomasz Szeweluk (kandydat Kongresu Nowej Prawicy), Artur Milewski (Komitet „Współpraca i Zaufanie”), Robert Żyliński (Komitet „Rozbudźmy Białystok”) oraz Kamil Żebrowski (Komitet Podlaski Ruch Samorządowy „Praca i Rozwój”). Na zadane wcześniej pytania swoje odpowiedzi nagrał również przebywający służbowo w Brukseli Tadeusz Truskolaski (startujący z własnego komitetu).

Kandydatów mogli ustosunkować się do sześciu kwestii ważnych dla białostockiego III sektora, które sformułowaliśmy z pytań zaproponowanych przez NGO i nadesłanych do Federacji:

  1. Jak zatrzymać młodych przed exodusem z Białegostoku?
  2. Wizja współpracy z białostockim organizacjami pozarządowymi – formy i narzędzia współpracy.
  3. Jakość partycypacji, dialogu społecznego i konsultacji społecznych w Białymstoku.
  4. Budżet partycypacyjny w Białymstoku.
  5. Budynek dla organizacji pozarządowych przy ul. Św. Rocha w Białymstoku – propozycje wyjścia z impasu.
  6. Pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych – jego rola i miejsce w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta.

Na odniesienie się do każdej z wyżej wymienionych kwestii kandydaci mieli dwie i pół minuty. Na koniec debaty do dyspozycji kandydata zostało jeszcze półtorej minuty na podsumowanie. Spotkani było okazją do spotkania z kandydatami i usłyszenia ich propozycji dotyczących trzeciego sektora. Całe spotkanie zostało zarejestrowane i można je obejrzeć w internecie. Zapis całej debaty został nagrany i jest cały czas dostępny na stronie federacjabialystok.pl.